Przejdź do treści

Piątek, 24.3.2017

Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Drugi konkurs ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Drugi konkurs ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.
Działając na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza do składania ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach  Powiatowego Programu Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), posiadające aktywną listę zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego dziewcząt urodzonych w 2005 r., które nie uczestniczyły lub nie zostały wybrane w konkursie ofert prowadzonym na mocy uchwały Nr 115/381/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach  Powiatowego Programu Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.

II. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotów wykonujących działalność leczniczą i posiadających aktywną listę zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego dziewcząt urodzonych w 2005 r., zwanych dalej realizatorami, celem przeprowadzenia szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11.

2. Szczepienia profilaktyczne dziewcząt z listy, o której mowa w pkt 1, powinny być przeprowadzone w schemacie 2 dawkowym (0,5 ml w 0, 6 miesiącu). Podanie pierwszej dawki szczepionki powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu maju 2017 r., a w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym uzgodnionym z zamawiającym.

3. W ramach szczepień profilaktycznych realizatorzy zobowiązani będą do:

1) zaproszenia adresatów szczepionki, tj. dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego z rocznika urodzenia 2005, na bezpłatne szczepienie przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11;

2) przekazania rodzicom/opiekunom prawnym jak i dziewczętom objętym programem szczepień ochronnych informacji na temat czynników ryzyka zakażeń wirusem HPV i zachorowań na raka szyjki macicy, właściwych zachowań zdrowotnych oraz znaczenia badań przesiewowych (badań cytologicznych);

3) uzyskania pisemnej zgody rodzica/opiekuna  prawnego na wykonanie cyklu szczepień;

4) przeprowadzenia badania lekarskiego i  kwalifikacji do szczepienia, przed podaniem każdej dawki szczepienia;

5) wykonania szczepień;

6) dokonania wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (np. do książeczki zdrowia, do karty szczepień);

7) przeprowadzenia badania ankietowego wśród rodziców/opiekunów prawnych przed podaniem pierwszej i po podaniu drugiej dawki szczepionki.

4. Realizatorzy zobowiązani będą do zakupu szczepionki przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11, oraz jej transportu i przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, szczepionka powinna być dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

5. Wymagany personel medyczny:

1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

2) personel medyczny posiadający uprawnienia do szczepień.

6. Realizatorzy zobowiązani będą do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według potrzeb zamawiającego.

7. Realizatorzy zapewnią aparaturę i sprzęt medyczny na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Zasady przygotowania i złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, na której należy wpisać nazwę oferenta i jego adres oraz nazwę konkursu: konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 r.

3. Oferta, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu i pieczątki osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

4. Ewentualne poprawki w treści oferty, pod rygorem nieważności, wymagają zaparafowania przez osoby podpisujące ofertę.

5. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2) aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w dziale IV ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) – wypis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

3) pełnomocnictwa, o ile dotyczy;

4) dokumenty poświadczające kwalifikacje osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. kopie dyplomu oraz prawa wykonywania zawodu;

5) polisę bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na okres ich udzielania; 

6) dokumentację dotyczącą szczepionki – charakterystykę produktu leczniczego;

7) inne dokumenty, oświadczenia oraz informacje mogące mieć, zdaniem oferenta, wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty, w tym dokumentację potwierdzającą doświadczenie oferenta w realizacji programów polityki zdrowotnej/programów zdrowotnych.

7. Warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, w godzinach pracy Urzędu (Pn, Wt, Śr 7:30-15:30; Cz 7:30-16:30; Pt 7:30-14:30), lub pobrać ze strony powiatowej http://powiat.tczew.pl.

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2,         83-110 Tczew.

9. Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

10. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV. Wybór ofert do realizacji

1. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert będą odrzucone bez otwarcia.

2. Oferty, które zostaną złożone przez podmioty nieuprawnione, lub oferty niezwiązane tematycznie z przedmiotem konkursu zostaną odrzucone bez rozpatrywania.

3. W celu dokonania oceny ofert zamawiający powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 13:15, w sali 138 Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, i będzie miało charakter jawny.

5. W części jawnej Komisja w obecności oferentów po stwierdzeniu prawidłowości zarejestrowania ofert, dokona  otwarcia kopert z ofertami w kolejności ich rejestracji.

6. Komisja w części jawnej przekaże obecnym nazwy oferentów oraz proponowany przez nich całkowity koszt zaszczepienia jednej osoby pełnym cyklem szczepienia.

7. Komisja w części jawnej może zażądać udzielenia przez oferentów dodatkowych wyjaśnień, które przyjmie do protokołu, oraz uzupełnienia braków formalnych oferty w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

8. Oferty spełniające wymogi formalne będą podlegały dalszej ocenie Komisji w części niejawnej.

9. Komisja w części niejawnej może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny za ich udzielanie.

10. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Zarząd Powiatu Tczewskiego może przyjąć tę ofertę, jeśli spełnia ona określone wymagania.

11. Decyzję o wyborze ofert do realizacji podejmie w formie uchwały Zarząd Powiatu Tczewskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji. Podjęcie decyzji o wyborze ofert kończy postępowanie konkursowe.

12. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami leczniczymi, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Istotne postanowienia umowy, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, mogą ulec stosownej modyfikacji uwzględniającej zapisy oferty.

13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej http://powiat.tczew.pl  oraz przekazane drogą elektroniczną oferentowi.

14. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

15. Komisja rozwiązuje się z chwilą zakończenia postępowania konkursowego.

16. Oferty podmiotów uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

V. Postanowienia końcowe

1. Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, przesunięcia terminu składania ofert.

2. Szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 7734916 lub 502 678 721, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2017-03-20 10:26:56)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2017-03-20 10:31:14)
Odpowiedzialny za treść:
Alicja Szczepińska-Mian
2017-03-20 10:26:56 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2017-03-20 10:31:14 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2017-03-20 10:26:56)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.