Przejdź do treści

Sobota, 27.5.2017

Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Wykaz zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 11/15, położona w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C

Wykaz zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 11/15, położona w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:   wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Przedmiot dzierżawy:

Zabudowana nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie, oznaczona jako działka nr 11/15 (obręb 5) o powierzchni 0,5056 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00028880/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Nieruchomość usytuowana jest w centrum zachodniej dzielnicy mieszkaniowej Suchostrzygi. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki użytkowe o funkcji handlowo-usługowej, budynki jednorodzinne i wielorodzinne oraz budynek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Działka o kształcie nieregularnym i konfiguracji niezróżnicowanej, ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych z bramą przesuwną bez napędu od strony wjazdu, pozostałe granice działki ogrodzone częściowo płotem murowanym i segmentami betonowymi. Teren utwardzony płytami betonowymi i nawierzchnią asfaltową.

Nieruchomość zabudowana jest dwubryłowym, niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym z 1975 r. o funkcji biurowo-magazynowej o powierzchni 1000 m2.

Część magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym: jednokondygnacyjna, składająca się z pomieszczeń magazynowych, toalety i nieogrzewanej hali głównej, ściany konstrukcyjne wykonane z prefabrykowanych słupów i belek żelbetowych, stolarka okienna metalowa i drewniana o znacznym stopniu zużycia, okna zabezpieczone od wewnątrz kratami metalowymi, wrota stalowe, wypełnione blachą falistą.

Część biurowa: dwukondygnacyjna, na parterze dwa biura (w tym jedno z zapleczem socjalnym), archiwum, komunikacja i schody na piętro, pomieszczenie magazynowe i węzeł sanitarny z szatnią. Na piętrze znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, komunikacja, kuchnia, toaleta, łazienka. Stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe z profili aluminiowych, drzwi wewnętrzne płycinowe. Ściany konstrukcyjne murowane tradycyjnie z bloczków gazobetonowych. Klatka schodowa i schody żelbetowe z lastryka, poręcze metalowe. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane.

Z przedmiotu dzierżawy wyłączony jest teren północno-zachodni o powierzchni ok. 500 m2, przeznaczony na składowanie materiałów tj. teren o szerokości ok. 10 m mierzony prostopadle wzdłuż ogrodzenia i ok. 50 m mierzony równolegle do tego ogrodzenia. Dzierżawca zobowiązany będzie udostępniać część placu manewrowego do w/w części wydzielonej tj. wyłączonej z dzierżawy oraz drogę dojazdową o długości ok. 70 m w związku z dojazdem uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie do części wydzielonej.

 

Wysokość opłaty miesięcznej:

Za część magazynową z zapleczem biurowo-socjalnym:

8 000,00 zł netto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) oraz podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych tj. 9 840,00 zł brutto.

Za część biurową:

4 000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) oraz podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych tj. 4 920,00 zł brutto.

 

Miesięczne opłaty z tytułu czynszu nie zawierają kosztów eksploatacyjnych. Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu koszty za energię elektryczną na podstawie oddzielnych faktur. Z pozostałych kosztów takich jak: energia cieplna, woda i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, Dzierżawca zobowiązany będzie rozliczać się indywidualnie na podstawie zawartych przez siebie  umów z właściwymi przedsiębiorstwami.

Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości (z wyłączeniem wydzielonego gruntu) oraz do dokonywania na swój koszt napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym oraz wynikających z obowiązku utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

 

Zasady aktualizacji opłaty miesięcznej:

Wysokość czynszu będzie waloryzowana w przypadku wzrostu cen w lutym każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

Termin wnoszenia opłat miesięcznych:

Określony na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego, z góry za dany miesiąc.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 11/15 znajduje się w obszarze obejmującym tereny innych usług (stacje benzynowe, MOP, itp.), z dopuszczeniem produkcji, bez ustalania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy. Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych oraz zakaz rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów, prowadzącej do wzrostu uciążliwości, a także zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych. Ponadto w planie ustalono bezwzględne ograniczenie uciążliwości dla środowiska wynikających z funkcji dopuszczających usługi, przemysł, składowanie.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieokreślony.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

W gestii Dzierżawcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wydzierżawiający zastrzeże sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl, www.bip.powiat.tczew.pl oraz www.monitorurzedowy.pl - internetowej gazecie codziennej na prawach prasy drukowanej.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca 2017 r. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu zgłoszenia a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2. W przypadku zainteresowania przedmiotem dzierżawy przez więcej niż jeden podmiot, dzierżawcę wyłania w drodze przetargu Zarząd Powiatu Tczewskiego.

 

Kontakt:

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Tczewie

pokój 129 (I piętro),

tel. 58 77-34-853

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-05-15 14:17:58)
Modyfikujący:
Sławomir Gniazdowski (2017-05-15 14:44:11)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2017-05-15 14:17:58 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2017-05-15 14:19:11 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2017-05-15 14:44:11 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2017-05-15 14:17:58)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.